Vedecká činnosť

Tvorba » Vedecká činnosť

 

Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.

 

Úvod k dávno zabudnutej kapitole

 

Moju vedeckú a pedagogickú prácu už nikde nespomínam. 27-ročné obdobie práce, aj keď dávno skončilo, sa však nedá zo života vyhodiť. Bolo to obdobie neľahké, v ktorom latka pre inak zmýšľajúcich bola nízko. Som hrdý, že vedecké výsledky v matematike, ktorej som sa vtedy venoval naplno, som dosiahol iba tvrdou prácou, nikdy som nebol člen Komunistickej strany. Po revolúcii mi občas niekto šplechol medzi oči, že som v svoj prospech za socializmu ryžoval. Viem, koľko som musel vo vede bez straníckej legitimácie pracovať, aby som sa stal špičkou, aby som mohol občas vycestovať do zahraničia, aby som získal vedecké tituly. Socializmus nebol pre mňa dojnou kravou, ale ja som bol dojnou kravou socializmu. Som Bohu vďačný, že mi do tohto nerovného boja daroval zdravie, výdrž a dobré nervy. Ako spomienku na tento čas, som sem zaradil stručné informácie o mojej vedeckej a pedagogickej činnosti. Za každým vedeckým článkom sú roky práce a štúdia. Teraz, keď je to všetko za nami, sa divím, odkiaľ som vtedy bral toľko energie a sily.

 

Vedecká a pedagogická činnosť

Absolvoval som Vysokú školu pedagogickú v Bratislave (1960), odbor matematika a chémia a Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1966), odbor numerická matematika. V r. 1963 - 1990 som bol pracovníkom Ústavu technickej kybernetiky SAV v Bratislave. Pracoval som v rôznych funkciách (ved. oddelenia, odboru, zást. riaditeľa), v r. 1986 - 1990 ako vedúci vedecký pracovník, vedúci Medzinárodného bázového laboratória pre umelú inteligenciu, v ktorom dlhodobo pracovalo asi 220 vedeckých pracovníkov z 12-tich vtedajších socialistických krajín. Bol som riešiteľom mnohých vedeckých úloh a v rámci ČSSR v r. 1981 - 1985 koordinátorom hlavnej úlohy štátneho plánu základného výskumu „Teoretické problémy robotiky a umelej inteligencie“. Pracoval som v oblasti numerickej matematiky a rýchlych sériových a paralelných algoritmov. V odbore „Približné a numerické metódy“ som dosiahol tieto tituly: RNDr. - 1968, CSc. - 1973, DrSc. - 1986, Doc. - 1996. Publikoval som 63 pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch, asi 50 populárno-vedeckých článkov, bol som autorom a spoluautorom 5 vedeckých monografií a 2 skrípt. Moje vedecké publikácie majú vyše sto zahraničných citácií. Publikoval som asi 100 recenzií vedeckých článkov. Aktívne som sa zúčastnil mnohých vedeckých konferencií, dlhodobých a krátkodobých stáži v Európe, Ázii a Amerike. Bol som štipendista nadácie Alexandra von Humboldta v Mníchove, kde som v r. 1970 - 1998 strávil celkovo 2 roky vedeckej práce. Tam vznikli moje hlavné vedecké aj literárne idey. Bol som členom medzinárodných vedeckých komisií a redakčných rád časopisov. V r. 1994 som bol zvolený za akademika Svetovej ekologickej akadémie so sídlom v Moskve a v r. 1995 za akademika Medzinárodnej informatickej akadémie v Moskve.

V r. 1960 - 1961 som bol stredoškolským profesorom matematiky a chémie na gymnáziu v Nových Zámkoch. V r. 1964 - 1966 som učil matematiku na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V r. 1967 - 1968 som prednášal Programovanie na SVŠT v Bratislave, v r. 1969 - 1989 4 - 6 hod. týždenne (Analýzu numerických metód, Rýchle algoritmy, Paralelné algoritmy) na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. V r. 1977 - 1978 som prednášal numerickú matematiku na postgraduálnom štúdiu ÚPJŠ v Košiciach a PFKU v Bratislave. V r. 1996 - 1999 som prednášal na Katecheticko-pedagogickej fakulte v Ružomberku, v rokoch 1997 - 2000 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, bol som tam prorektorom pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy. Na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave som v rokoch 1969 - 1989 viedol množstvo diplomových, kandidátskych, doktorských a postgraduálnych prác. Bol som členom komisií pre obhajoby doktorských a kandidátskych prác v rôznych oboroch. Často som prednášal na konferenciách doma a v zahraničí. V r. 1976 som dva mesiace prednášal na Univerzite Carnegie Mellon v Pitsburgu (USA), v r. 1884 a 1987 na Technickej Univerzite v Mníchove (Nemecko).

 

Zoznam vedeckých publikácií

 

Knihy, monografie a obhájené dizertačné práce

 

1.

J. Mikloško: Syntéza a analýza efektívnych numerických algoritmov

Veda SAV, Bratislava, 1979, 221 s.

2.

V. E. Kotov, J. Mikloško (editori) a kol.: Algoritmy, matematičeskoe obespečenie i architektura mnogoprocesornych vyčislitenych system

Nauka, Moskva, 1982, 336 s.

3.

J. Mikloško, V. E. Kotov (editori) a kol.: Algorithms, software and hardware of parallel computers

Springer Verlag - Veda, Heildelberg - Bratislava, 1984

4.

J. Mikloško (editor), R. Klette, M. Vajteršic, I. Vrťo: Rýchle algoritmy a. ich realizácia na špecializovaných počítačoch

Veda SAV, Bratislava, 270 s., 1984

5.

J. Mikloško, R. Klette, M. Vajteršic, I. Vrťo: Fast Algorithms and their implementation on specialized computers

North-Holland-Veda, Amsterdam-Bratislava, 1989, 261 s.

6.

J. Mikloško: Počítače s (umelou) inteligenciou

Bratislava, 250 s., nepublikovaná populárno-vedecká kniha, 1996

7.

J. Mikloško: K niektorým problémom numerických kvadratúr

kandidátska (CSc.) dizertačná práca, Bratislava, 1973

8.

J. Mikloško: Syntéza, analýza a implementácia sériových a paralelných numerických algoritmov

doktorská (DrSc.) dizertačná práca, Bratislava, 1986

9.

J. Mikloško: Tvorba a analýza efektívnych numerických algoritmov

habilitačná (Doc.) práca, Žilina 1996

 

Pôvodné vedecké články v časopisoch a zborníkoch

 

1.

J. Mikloško: Zamečanja ob optimizacii odnomernych čislennych kvadratur pri analytičesky zadanoj podintegralnoj funkcii

Apl. mat. 10, 1965, 3, s. 283-288

2.

J. Mikloško: Riešenie m-diagonálnych systémov lineárnych rovníc na počítači s malou kapacitou pamäte

Zb. Výsk. probl. techn. kyb., Veda SAV, 1965, s. 99-112

3.

J. Mikloško: Optimalizácia jednodimenzionálnych numerických kvadratúr

Zb. Výsk. probl. techn. kyb., Veda SAV, 1965, s. 85-99

4.

J. Mikloško: Numerical computation of Fourier coefficients

Zb. 3. Tag. Probl. Meth. Math. Phys., Karl-Marx-Stadt, 1, 1966, s. 206-216

5.

J. Mikloško, K. Kunc: Greens function for body-centred cubic latices

Czech. J. of Phys., B 17, 1967, s. 839-847

6.

J. Mikloško: Numerical computation of Fourier coefficients of an analytically given function

Zeit. Angew Math. Mech., 47, 1967, 7, s. 470-473

7.

J. Mikloško: Numerical integration of high speed oscillating functions

Zeit. Angew. Math. Mech., 48, 1968, s. 87-91

8.

J. Mikloško: Numerical integration with weight function coskx, sinkx

Apl. Math. 3, 1969, s. 179-194

9.

J. Mikloško: Asymptotic properties and convergence of numerical quadratures

I, Proceed. Symp.Theory of Appr., Academic Press, 1969, N.Y., s. 138-143

10.

J. Mikloško: Numerical integration with hight speed oscillating functions

Proc. IFIP Congress 1968, North Holland Publ. Comp. Amsterdam, 1, 1969, s. 138-143

11.

J. Mikloško: Asymptotic properties and convergence numerical quadratures

II, Numer. Math., 15, 1970, s. 234-249

12.

J. Mikloško: Numerical integration with highly oscillating weight functions

Apl. Mat., 15, 1970, s. 133-145

13.

J. Mikloško: Asymptotic behaviour and convergence of quadrature processes

Proc. Congres Intern. des Math. , Nice, 1970, s. 277

14.

J. Mikloško: Výpočet reťazových zlomkov riešením trojdiagonálneho systému lineárnych rovníc

Zb. 1. symp. Algor., Ed. str. SVTS, Bratislava, 1972, s. 164-169

15.

J. Mikloško: Niektoré súčasné problémy v numerickej matematike

Zb. 1. symp. Algor., Ed. str. SVTS, Bratislava, 1972, s. 42-62

16.

J. Mikloško: K niektorým trendom numerickej matematiky

Acta Polyt., 4, 1973, s. 201-206

17.

J. Mikloško: Analýza paralelných numerických algoritmov

Zb. 2. symp. Algor., Ed. str. SVTS, Bratislava, 1974, s. 31-44

18.

J. Mikloško: Stabilita trojčlenných rekurentných relácii

Zb. 2. symp. Algor., Ed. str. SVTS, Bratislava, 1974, s. 234-238

19.

J. Mikloško: Paralelism in numerical analysis

Acta Univ.Carol.-Math. Fyz., 1-2, 1974, s. 103-104

20.

J. Mikloško: Numerical computation of three-term recurrence relations and tridiagonal system of linear equations

Žurn. vyč. mat. fyz., 14, 6, Moskva 1974, s. 1371-1377

21.

J. Mikloško: Estimation of errors, convergence and some computational aspects of compound quadrature with oscillating weight functions

Mathematica 16, 1, Cluj, 1974, s. 73-92

22.

J. Mikloško: Realizácia asynchrónneho výpočtového procesu a architektúra multiprocesorového počítača

Zb. 3. symp. Algor., Bratislava, 1975, s. 162-169

23.

J. Mikloško: Niektoré nové algoritmy na numerické výpočty s pásovými maticami

Zb. 3. symp. Algor., Ed. Str. SVTS, Bratislava, 1975, s. 80-96

24.

J. Mikloško: Realizácia asynchrónneho výpočtového procesu metódou jedného pamätania

Inf. syst., 2, s. 141-150

25.

J .Mikloško: Asynchrónne výpočtové procesy a multiprocesorové počítače

Acta Cyber., 1, 1975, s. 9-17

26.

J .Mikloško: A recursive computation of determinants of a pentadiagonal matrix

J. Comp. Appl. Math., 1, 2, 1975, s .73-78

27.

J. Mikloško: On the Gauss type quadrature with parameter weight function

Acta Math., 27, 1976, 1-2, s. 16-22

28.

J. Mikloško: Niektoré problémy konštruovania a analýzy paralelných algoritmov

Zb. 7. symp.SKS, Bratislava, 1976, s. 16-22

29.

J. Mikloško: O niektorých problémoch paralelného programovania

Zb. 7. symp. SKS Bratislava, 1976, s. 33-47

30.

J. Mikloško: The method of shooting for pentadiagonal systems of linear equations

Zeitsch. Angew. Mat. Mech., 56, 1976, 5, s. 273-276

31.

J. Mikloško: Investigation of algorithms for numerical computation of continued fractions

Žurn. vyč. mat. fyz., 16, Moskva 1976, 4, s. 827-837

32.

J. Mikloško: Aloritmus na výpočet reťazových zlomkov

Zb. 4. symp. Algor., Ed. stred. SVTS, 1977, s. 21-38

33.

J. Mikloško: Rýchle algoritmy a ich zložitosť

Zb. 4. symp. Algor., Ed. str. SVTS, 1977, s. 21-38

34.

J .Mikloško: Syntéza a analýza paralelných algoritmov

Inform. syst., 3, 1977, s. 243-261

35.

J. Mikloško: Accelerated multiple calculation of linear recurrences

Coll. Math. Soc. J. Bolyai, Budapest 1977, s. 463-469

36.

J .Mikloško: A fast algorithms for repeated computation of linear recurrence relations

J. of. BIT, Stockholm, 17, 1977, s. 430-436

37.

J. Mikloško: An Algorithm for calculating continued fractions

J. Comp. Appl. Math., 3, 1977, 4, s. 273-275

38.

J. Mikloško: Hardware and Software of parallel computers and their interconnection

Zb. 5. symp. Algor. 79, Vys. Tatry, 1979, s. 347-356

39.

J. Mikloško: The fast calculation of n-th power of A

Zb. 5. symp. Algor. 79, Vys. Tatry, 1979, s. 168-171

40.

J. Mikloško: „Patologické" javy v numerickej matematike

Zb. III. let. šk. Soft. a alg. numer. mat., JČSMF, Nové Mesto na Mor., 1979, s. 201-232

41.

J. Mikloško: Princípy tvorby paralelných algoritmov

Zb. 3. konf. Poč. riad. diskr. proc., Dom techn., ČSVTS Košice, 1979, s. 19-24

42.

J. Mikloško: Rýchly výpočet niektorých špeciálnych súčinov matíc typu 2/2

Acta Cyber., 1 1980, 6, s. 71-85

43.

J. Mikloško: Hardware and software of parallel computers and their interconnection

Multimicroprocessor systems, Prace PI PAN, Varšava, No. 395, 1980, s. 5-20

44.

J. Mikloško: Parallel computation of algorithms in signal and image processing

Proc. 1. intern. konf. AIICSR Smolenice, 1980, s. 209-216

45.

J. Mikloško: Teoretické problémy robotiky a umelej inteligencie

Zb. SOFSEM 81, VVS Bratislava, 1981, s. 200-204

46.

J. Mikloško: Algoritmy pre špecializované maticové systémy

Zb. Algor. 81, JSMF-OSV, Bratislava, 1981, s. 214-220

47.

J. Mikloško, M.Lucká: Fast parallel alorithms for associative computer

Proc. 2. intern. conf. AIICSR, Smolenice 1982, s. 162-166

48.

J. Mikloško: The Fast Calcu1ation of n-th Power of Real matrix

Poč. a umelá intel., 1, 6, 1982, s. 539-547

49.

J. Mikloško: Synchrónny a asynchrónny systolický systém pre systém lineárnych rovníc a maticovú inverziu

Zb. Algor. 83, JSMF-OSVS, Vys. Tatry, 1983, s. 221-230

50.

J. Mikloško, O. Sýkora: Special-Purpose systolic Arrays

Comp. and Artif. Intel., 2, 2, 1983, s. 127-145

51.

J. Mikloško: Systolic systems for the system of linear equations and matrix inversion

Comp. and Artif. Intel., 2, 4, 1983, s. 361-372

52.

J. Mikloško, B. Zaťko: Universal systolic array processors for fast matrix operations

Zb. 3. konf. AIICSR, Smolenice, North-Holland, 1984

53.

J. Mikloško: Parallele VLSI Algorithmen und auf Matrizenoperationen spezialisierte systolische Parallelrechner

Informationstechnik, Oldenburg Verlag, 1, 1989, s. 50-58

54.

J. Mikloško: Specialized Parallel Computers for Artificial Intelligence

Algorithms and Architectures, J. New Gener. Comp. Syst. ,1, 1988, 3, s. 229-241

55.

J. Mikloško: Parallel Machine and algorithms of Artificiall Intel1igence (in Russian)

Proc. intern. Conf. Probl. and appl. of AI, Varna, 1988, s. 29-35

56.

J. Mikloško: Parallel algorithms and their realisation on supercomputers (in Slovak)

Proc. 14. symp. SKS, Cybern. and Inform., Zuberec, 1988, s. 48-52

57.

J. Mikloško: AI – algorithms and their implementations (in Russian)

Proc. Inter. conf. Methods of AI and their applications, Pchenjang, 1988

58.

J. Mikloško: Parallel computer systems and artificial intelligence (in Slovak)

Proc. Techn. in 21. cent., Dom techn. ČSVTS, Bratislava, 172/88, 1986, s. 88-89

59.

J. Mikloško: Parallelism in AI algorithms and Computers

Art. Intell. and Inf. Control Systems of Robots - 87 (edit. I. Plander), North-Holland, Amsterdam 1987, s. 349-354

60.

J. Mikloško: Influence of algorithms on computer architecture (in Slovak)

Proc. 9. symp. Algor. - 87, Štrbské Pleso, 1987, p. 169-172

61.

J. Mikloško: Modernd perspectives in Computations

Proc. of the ICOMIDC – Symp. on mathem. of comp., Ho Chi Min City, Vietnam, 1988, s. 189-199

62.

J. Mikloško: New perspectives in Computation

Proc. Algorithms' 89, Štrbské Pleso, 1989, s. 211-220

63.

J. Mikloško: New fast parallel algorithms for pipelined and systolic calculations for band-diagonal systems of linear equations

Scientific report, Math. Inst. Pisa, Italy, november 1989 (nepublikované pre nežnú revolúciu)