Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity

Dokumenty  » Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity

 

Správa o aktivitách Združenia kresťanských seniorov Slovenska v rámci  Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012

  

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti. Jej cieľom je  rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie, rozvíjanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia členov a sympatizantov a podporovanie medzigeneračnej spolupráce, solidarity a života vo viacgeneračných rodinách. Organizujeme podujatia, ktoré prispievajú k jednote, k povzbudeniu ľudí a k priateľskému spolužitiu generácií. Združujeme asi 4500 seniorov v 70 kluboch, ktorých náplňou sú prednášky, školenia, kultúrne podujatia, edičná činnosť, púte, tematické zájazdy, turistické a športové podujatia a medzinárodné styky. ZKS je členom medzi 27 členskými štátmi Európskej únie seniorov (EÚS), blízkym stranám EPP. Zúčastňujeme sa na podujatiach EÚS, spolupracujeme najmä s kresťanskými seniormi v ČR, Maďarsku a Rakúsku. Zástupcovia sa zúčastnili aj regionálnom seminári  ESU vo Viedni a v Prahe.

 

ZKS má celoslovenské Predsedníctvo a Ústredie, ktoré tvorí 20 volených zástupcov regiónov, 2 stupňom je 8 reprezentantov VÚC, najnižšiu úroveň tvoria kluby. Ústredie sa schádza ročne 3-4 krát, organizuje celoslovenské akcie. Bratislavská časť predsedníctva sa schádza týždenne, kluby, v ktorých prebieha jadro práce, sa schádzajú v 1-4 týždňových intervaloch. Máme svojich zástupcov v Komisii vlády pre seniorov. Sme aktívni členovia Fóra kresťanských inštitúcií. Miloš Nemeček je predseda komisie MPSVR, ktorá pripravuje Národný program ochrany starších ľudí. Jozef . Mikloško bol vymenovaný za ambasadora seniorov SR, je poslancom NR SR.

Sídlom ZKS je Bajkalská 25, 1. posch., 821 01 Bratislava, tel. 02 44970689,  mikloskojozef@gmail.comwww.jozefmiklosko.sk

 

V Európskom roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012 (ERAS) vrcholila snaha podporovať aktívne starnutie ako celoživotný proces. Pri tejto príležitosti organizátori zorganizovali viacero podujatí k rôznym aktuálnym témam.

 

1. Seminár „Kresťanské hodnoty vo verejnom živote ( Cirkev a politika)“.

Seminar sme zorganizovali v Bratislave v spolupráci s Nadáciou K. Adenauera 8.2.  2012. V prednáškach a v panelovej diskusii sme sa zamerali na informovanie seniorov ako treba aj vo voľbách uplatňovať kresťanské a etické hodnoty.  Zaujímavá bola  prednáška D. Reicharda z USA, ktorý hovoril o aktivite kresťanov vo voľbách v USA s možnosťou využitia u nás. Prednášali aj Ján Čarnogurský, Anton Srholec, Ján Kerekréty, Marián Červený,  Jozef Mikloško, Marián Prachár a Ján Figeľ. V koreferátoch vystúpili mladí:  Juraj Lauko, Monika Hricáková, Miriam Lexmann, František Neupauer.

 

2. V dňoch 23.-24.2.2012 v Pruskom ZKS, KDMS a KAS sa uskutočnil seminár pri príležitosti ERAS v pastoračnom centre. Jeho témou bola Medzigeneračná spolupráca – mladí rýchlo bežia ale starí poznajú skratky    

V prednáškach a v panelovej diskusii sa preberala minulosť, prítomnosť a budúcnosť vzťahov mladej generácie a seniorov a možnosti vzájomnej spolupráce.  

K súčasnej situácii na Slovensku a v Európe prehovoril Jozef Mikloško a Igor Kisch,

vystúpili aj Ivan Kňaze, riaditeľ Pastoračného centra v Pruskom, Ivan Šimko, exminister spravodlivosti, Pavol Čiernik, prednosta OÚ Trenčín, Miloš Moravčík, GR sekcie MDPT SR, Roman Seko, Rada KBS a Miloš Nemeček, čestný predseda Združenia vydavateľov periodickej tlače. V diskusnom paneli za účasti zástupcov mládežníckych organizácií vystúpili Ján Kerekréty, Braňo Rajčáni, Juraj Lauko, Marek Degro a Michal Bakyta.

Závery priniesli konkrétne podnety pre budúcu solidaritu a spoluprácu mladej generácie a seniorov a pre ekumenický dialóg katolíckych a evanjelických laikov.

 

3. Ďalší seminár bol v Bratislave v Ružinovskom dome kultúry, CULTUS  01.3.2012.

Bolo to podujatie seniorov so 105 účastníkmi, kde prednášali seniori – spisovatelia, napr. A. Hykisch, L. Jurík, J. Mikloško, M. Stano, Ľubo Olach a iní. V rámci akcie sme si pripomenuli aj významné jubileá Antona Hykischa, Michala Džatku a Jána Uhnáka.

 

4. Konferencia Aktívne starnutie a kríza Európy bola organizovaná v Bratislave v hoteli ECHO, 18.-19. 10.2012. Seminár sme organizovali so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou  kanceláriou Európskeho Parlamentu na Slovensku. Začal panelovou diskusiou Jozefa Mikloška, Petra Millera z Prahy, Ivana Šimka a Jána Holčíka. Všetkých štyroch spájal v minulosti pretekársky šport, jeho „fair play“ prístup a tvrdá príprava, kolektívna spolupráca, cieľavedomosť a ctižiadostivosť. Tieto vlastnosti preniesli aj do vrcholovej politiky po novembri 1989. Diskusia bola na tému „Aktívne starnutie a mnohogeneračná spolupráca“. Hlavný program otvorili Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a Jozef Mikloško. V ďalšom vystúpili europoslanci Anna Záborská a Miroslav Mikolášik. V diskusii sa prebrala téma o aktívnom starnutí ako celoživotnom procese z pohľadu dobrých skúsenosti v iných regiónoch Európy, aj v našich podmienkach. V programe sa ďalej prihovorili seniori, spisovatelia a politici. bývali aktívni športovci a mladí a starší ekonómovia ( Ľuboš Jurík, Miloš Moravčík, Ján Holčík, Peter Kurhajec, Anton Hykich a Petr Miller). Nosnými témami bolo, akými prostriedkami a metódami sa udržiavať aktívny aj vo vyššom veku a ako pomôcť mladšej generácii prekonať ťažké ekonomické obdobie dnešnej doby. V záverečnom bloku hovorili seniorské osobnosti: básnik (Ľubo Olach), novinár (Miloš Nemeček), akademik, počítačový odborník (Ivan Plander), ktorý svoj život zasvätil počítačom, poradca v oblasti vzdelávania (Vladimír Brežný) a poslanec  Národnej rady ( Branislav Škripek). Nosnou témou boli etické, morálne a duchovné hodnoty, ktoré tvoria základ plnohodnotného života a úspechu ako aj medziľudských vzťahoch.

 

5. Seniori sa zúčastnili aj zájazdov a pútí, ktoré zorganizoval podpredseda ZKS Vladimír Margolien. Išlo najmä o tematické návštevy Rakúska s kultúrnym a turistickým programom, ktorého sa vždy zúčastnili 1-2 autobusy členov ZKS:  

Mondsee, Rakúsko 27. februára 2012, návšteva koncertu a prehliadka mesta a okolia.

Eisenstadt, Rakúsko 19. marca 2012, návšteva koncertu, prehliadka pamätihodností mesta a rodiska J.  Hajdna.

Frauenkirchen, Rakúsko, 25. apríla 2012, návšteva starobylého pútnického miesta spoločne s rakúskymi a maďarskými seniormi. Spoločná diskusia o  problémoch seniorov vo svojich krajinách.

Levoča, 12. júla 2012 púť seniorov Slovenska (50 tisíc účastníkov).

Šaštín, 19.septembra 2012 púť seniorov zo západného a stredného Slovenska.

 

6. V roku 2012 sme vydali tri čísla časopisu Generácie (farebný, A4, 50 strán), na ktorý sme dostali v rámci ERAS dotáciu od Ministerstva práce a sociálnych veci. Jednalo sa o magazín pre aktívnych seniorov vo veľmi kvalitnom grafickom a obsahovom prevedení. Náklad 3000 výtlačkov každého čísla sa v zmysle zmluvy s MPSVR distribuoval zdarma seniorom po celom Slovensku, najmä členom ZKS.

  

7. V rámci projektu „Seniori v školách“ sme navštevovali školy a diskutovali so študentmi o témach minulosti, prítomnosti a budúcnosti Slovenska. Projekt podporoval Orange. V spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcii sme sa zúčastnili stánkom a vystúpeniami na „Dňoch rodiny“ 15. mája 212 a „Sociálnych dní“ v októbri 2012.

 

8. ZKS, územné centrum 3 – Trenčín,  klub kresťanských seniorov Slovenskapri farskom spoločenstve Pruské usporiadali v Pruskom 26.9.2012 celoslovenské športové hry kresťanských seniorov Slovenska. Hier sa zúčastnilo vyše 60 seniorov – športovcov z celého Slovenska. Súťažilo sa v 10 disciplínách mužov a žien dvoch vekových kategórií. Víťazi dostali hodnotné ceny.

 

9. Členovia ZKS, najmú predseda Jozef Mikloško často vystupovali v médiách a na blogoch a v internete. ZKS má aj svoju stránku na www.jozefmiklosko.sk.

    

10. V predčasných parlamentných voľbách 2012 kandidoval Jozef Mikloško na 34 mieste kandidátky KDH. Po získaní 9471 preferencií bol na ôsmom mieste a stal sa poslancom NR SR. Jeho prekrúžkovanie do parlamentu v 73 rokoch v Európskom roku aktívneho starnutia symbolizuje, že aj starí majú v tejto spoločnosti svoje šance. Svojim programom v NR SR chce prispieť k jednote Slovenska, obrusovať hrany a prispievať k zlepšeniu situácii ľudí.  Sleduje dopad zákonov na seniorov, na deti, mládež a rodinu. V zahraničnom výbore podporovať členstvo v EÚ, ktoré je základom našej ekonomickej úspešnosti.

 

Jozef Mikloško, predseda ZKS